Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym fotokreatywnie.com

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. E-Book -zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki.
 2. Kurs – wybrany kurs on-line, którego twórcą jest Sprzedawca.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto, umożliwiające edycję podanych przez Klienta danych osobowych i zakup Treści Cyfrowych.
 6. Koszyk - element Sklepu, gdzie Klient wskazuje parametry zakupu.
 7. Newsletter - czasopismo rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej, zawierające szeroko rozumiane treści fotograficzne oraz związane z działalnością fotokreatywną.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://fotokreatywnie.com/regulamin.
 9. Rejestracja – proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta.
 10. Sklep – oznacza prowadzony przez Sprzedawcę w domenie www.fotokreatywnie.com internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od Sprzedawcy oferowanych Treści cyfrowych.
 11. Sprzedawca – Izabella Garbarz Bellove z siedzibą w Krakowie (31-519), ul. Księdza Ignacego Jana Skorupki 4/4, numer NIP 5512306963.
 12. Strona internetowa– strona internetowa dostępna pod adresem www.fotokreatywnie.com
 13. Treści cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności Kursy i e-Booki.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści cyfrowych.
 2. Zakładając Konto i akceptując Regulamin, Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).
 4. Sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej www.fotokreatywnie.com realizuje Izabella Garbarz Bellove z siedzibą w Krakowie, 31-519, na ulicy Księdza Ignacego Jana Skorupki 4/4, numer NIP 5512306963. Ze Sprzedawcą skontaktujesz się telefonicznie pod numerem 600 825 033 lub pod adresem e-mail contact@bellove.pl. 
 5. Za pośrednictwem Strony internetowej, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści cyfrowych w formatach elektronicznych. 
 6. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Sprzdawca dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Sprzedawcę na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Sprzedawca możliwie wcześnie postara się poinformować Klientów.
 7. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Izabella Garbarz Bellove z siedzibą w Krakowie, 31-519, na ulicy Księdza Ignacego Jana Skorupki 4/4. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych uzyskasz w Polityce Prywatności. 

§ 3

Zasady rejestracji w sklepie

 1. Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu potencjalny Klient powinien zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym możliwości dokonywania Zakupów.
 4. W celu założenia Konta potencjalny Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
 5. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu fotokreatywnie.com" Klient potwierdza że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych.
 8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail, zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenia Rejestracji. 
 9. Z chwilą potwierdzenia założenia Konta, Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Treści Cyfrowych. Z tą samą chwilą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu.
 10. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 11. W przypadku zmiany danych osobowych, Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie Dane Osobowe. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży Treści Cyfrowych.
 12. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
 13. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sklepu o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.
 14. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@bellove.pl albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres ul. Skorupki 4/4, 31-519 Kraków
 15. Umowa może zostać rozwiązana przez Sklep z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Sklep uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa.
 16. Umowa może zostać rozwiązania przez Sklep bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.

§ 4

Usługi świadczone przez Sklep

 1. W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, umożliwia się Klientowi:
  1. składanie zamówień na Treści Cyfrowe w celu przeprowadzenia Zakupu,
  2. korzystanie z usługi udostępnienie przez Sklep przestrzeni dyskowej na jego serwerach w celu:
   1. zamieszczenia informacji o dokonanych przez Klienta Zakupach Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej
   2. umożliwienie Klientowi wyświetlenia Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej,
   3. przechowywania pobranych Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej,
  3. zamawianie Newsletterów
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies,
 3. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera na zasadach opisanych w Polityce prywatności.

§ 5

Prawa własności intelektualnej

 1. Treści cyfrowe stanową utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Klient może używać Treści cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
 3. Klient ma prawo korzystać z Treści cyfrowych na własny użytek.
 4. Klient może odczytywać/odtwarzać treści cyfrowe na urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania
 5. Klient nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu zakupionych Treści cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  2. ingerowania w zawartość zakupionych Treści cyfrowych,
  3. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania zakupionych Treści cyfrowych,
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z zakupionych Treści cyfrowych,
  5. oddawania w najem zakupionych Treści cyfrowych lub oddawania ich do używania lub korzystania osobom trzecim,
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania zakupionych Treści cyfrowych.

§ 6

Zakup Kursu

 1. W Sklepie prezentowane są możliwe do nabycia Treści Cyfrowe.
 2. Możliwość dokonania zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Klient posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie.
 3. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Treści Cyfrowe, aż do wyczerpania się zapasów. Każda Treść Cyfrowa podana w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.
 4. Po wyborze przez Klienta zaprezentowanej w Sklepie Treści Cyfrowej, aby złożyć ofertę zakupu danej Treści Cyfrowej, Klient powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji - poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danej Treści Cyfrowej. Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej do Koszyka.
 5. W celu złożenia oferty zakupu wybranej Treści Cyfrowej Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty zakupu a następnie dokonać płatności.
 6. W trakcie procesu składania oferty zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 8. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich rabatów i promocji.
 9. Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie.
 10. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty, Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail, wskazująca na braku akceptacji oferty.
 12. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sprzedawcę zamówionej przez Klienta Treści Cyfrowej z uwagi na jej niedostępność, Sprzedawca najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych w przypadku naruszania przez Klienta warunków Regulaminu.
 14. Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z zakupionych w ramach Sklepu Treści Cyfrowej w postaci elektronicznej określają informacje zamieszczone na stronnie Sklepu, obok Treści Cyfrowej.

§ 7

Udostępnienie zakupionych produktów

 1. Zakupiony produkt zostanie udostępniony Kupującemu w zależności od opcji sprzedaży.
 2. Szczegóły oraz opcje udostępniania są podane w opisie produktu.
 3. Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania wskazanego w opisie danej Treści Cyfrowej. 

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za kupowane produkty.
 2. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie zakupionych produktów przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie zakupionych produktów. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub pobrania zakupionych produktów.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt 13 ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Treści cyfrowe wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Treści cyfrowe mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Treści cyfrowych, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://fotokreatywnie.com/home/privacy_policy


§ 11 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
  5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 

Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 luty 2020
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie www.fotokreatywnie.com zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  7. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności w każdym momencie, bez podania przyczyny.